Snowboardlinks.nl

Wij en iedereen die ons helpt of heeft geholpen de sites te creëren, produceren, leveren of onderhouden is niet aansprakelijk voor enige schade voortgekomen uit het gebruik van de site. Hieronder vallen de directe, indirecte, incidentele of hieruit voortvloeiende schadevergoeding en honorarium veroorzaakt door uw toegang tot en gebruik van de site, inclusief, maar niet gelimiteerd tot acties ondernomen voor schending, smaad en laster. Bijgevolg is uw gebruik van het www.snowboardlinks.nl uw eigen risico.

Alles op deze site wordt u aangeboden zoals het is, zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of geïmpliceerd, tenzij deze garanties wettelijk niet uitgesloten kunnen worden. Op ons verzoek gaat u akkoord om ons te vrijwaren van enige lasten, vorderingen en onkosten, inclusief juridische kosten die voortkomen uit een breuk van deze gebruikersovereenkomst waar u verantwoordelijk voor bent. Met andere woorden, als u iets doet dat, overeenstemmend met deze overeenkomst, uw toegang tot deze site en de aangeboden diensten beëindigt en deze beëindiging rechtvaardigt, moet u de volledige verantwoordelijkheid aanvaarden voor alles wat daarna gebeurt.

Snowboardlinks-sportdirect